Privacy

Privacy

VAMEX legt zowel in het kader van de bij wet toegekende taken en werkzaamheden, als voor overige dienstverlening persoonsgegevens vast, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een examen en/of een vaarbewijs aanvraagt of anderszins contact heeft met VAMEX.
Persoonlijke gegevens van kandidaten en bezoekers van de site worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. VAMEX houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

De eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking van de vaarexamens en vaarbewijzen is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de marifoonexamens is dat Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken. Uw persoons- en examengegevens worden aan Agentschap Telecom doorgegeven. Zij geven op basis daarvan het bedieningscertificaat marifonie af.

Voor de uitvoering van alle publieke taken is VAMEX als bestuursorgaan wettelijk verplicht gebruik te maken van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie personen (BRP). Om die reden vragen wij u om uw Burgerservicenummer (BSN). De gegevens uit de BRP worden door VAMEX gebruikt voor de uitvoering van uw rechten op grond van de relevante reglementen en wetgeving en voor de afgifte van documenten.

VAMEX heeft het register van vaarbewijzen met de adequate beveiliging online toegankelijk gemaakt voor de politie om te kunnen controleren of iemand in het bezit is van het  juiste vaarbevoegdheidsbewijs. Uw persoonlijke gegevens worden verder niet met derden gedeeld.

Welke persoonsgegevens verwerkt VAMEX en hoe lang bewaart VAMEX uw gegevens?

Van alle deelnemers die aan een examen hebben deelgenomen en aan alle personen aan wie een vaarbewijs is verstrekt worden de volgende gegevens door VAMEX levenslang bewaard: Het burger service nummer (BSN); de naam, voornamen en geslacht; de adresgegevens; het emailadres en telefoonnummer; geboortedatum en geboorteplaats en de nationaliteit.
Van examens worden de examendatum, -tijdstip en -locatie; het aantal behaalde punten en de uitslag per examen levenslang bewaard; van vaarbewijzen zijn dat het type vaarbewijs en vaarbewijsnummer, de afgiftedatum en de eventuele door een arts opgelegde beperkingen op medische gronden en eventuele vervaldatum.

Voorafgaand aan een vaarexamen legt VAMEX een foto en een handtekening digitaal vast. Dit dient enerzijds als extra identiteitscontrole en wordt tevens gebruikt om uw vaarbewijs direct na het examen aan u te kunnen verstrekken. De foto en handtekening worden levenslang bewaard, zodat ook op een later moment eventueel een duplicaat vaarbewijs aan u kan worden verstrekt.

Tijdens examens wordt de examenruimte bewaakt met meerdere beveiligingscamera’s. De beelden van deze camera’s worden automatisch na 24 uur gewist.

Voor de rechtmatige verstrekking van vaarbewijzen worden de volgende gegevens bewaard:

  • Kopie van een legitimatiebewijs bij aanvraag over de post, gedurende maximaal 1 maand.
  • De wettelijk vereiste ingevulde Gezondheidsverklaring, gedurende één jaar.
  • Door een arts afgegeven Geneeskundige verklaring met eventueel opgelegde beperkingen, levenslang.
  • Kopieën van diploma’s en/of bewijzen die wettelijk recht geven op de verstrekking van een vaarbewijs zonder het examen af te hoeven leggen, levenslang.
  • Ingevulde verklaringen van vermissing bij de verstrekking van een duplicaat vaarbewijs, levenslang.

VAMEX hecht veel waarde aan uw mening om de dienstverlening en examinering te kunnen blijven verbeteren. VAMEX voert daarom klanttevredenheidsenquêtes uit. Om u deze enquête te sturen gebruikt VAMEX uw naam en e-mailadres. Ingevulde enquêtes worden gedurende drie jaar bewaard.

Wat zijn de gevolgen als u de gegevens niet verstrekt?

Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt kunnen wij u geen toegang geven tot het examen en tevens geen vaarbewijs aan u verstrekken.

Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens VAMEX van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. VAMEX behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

VAMEX
Postbus 876
2700 AW ZOETERMEER
email: info@vamex.nl

Vragen en klachten met betrekking tot ons privacy beleid en uw gegevensverwerking

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

VAMEX
Postbus 876
2700 AW ZOETERMEER
email: info@vamex.nl

Indien u klachten heeft met betrekking tot uw gegevensverwerking dan kunt u contact met ons opnemen.

Als u vindt dat uw klacht niet op de juiste wijze door VAMEX is behandeld, dan kunt u dit aangeven bij:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Beveiligde verbinding

Het via de VAMEX website inschrijven voor een examen verloopt via een beveiligde verbinding op basis van TLS 1.2, AES met 256 bits versleuteling (Hoog).

Klikgedrag

Op de website van VAMEX worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan VAMEX haar dienstverlening aan u verder verbeteren.

Gebruik van cookies

VAMEX maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de VAMEX-site voor u gemakkelijker te maken.

Wijzigingen

VAMEX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van VAMEX.