Examenreglementen

In de examenreglementen zijn de rechten en plichten rondom de examinering voor de examenorganisatie en voor de kandidaten vastgelegd. Kandidaten wordt geadviseerd hiervan voorafgaand aan het examen kennis te nemen.

Aanwijzing

De Stichting VAMEX is bij beschikking van (IENM/BSK/2011/142232, Stcrt. 20175 en IENM/BSK-2012/236046, Stcrt. 25312) door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen als exameninstelling voor het afnemen van de examens Klein Vaarbewijs en CWO Groot Motorschip. Het Examenprogramma en het Examenreglement zijn goedgekeurd door de minister van Infrastructuur en Milieu (Staatscourant nr. 1802 van 23 januari 2013). VAMEX voert de examens conform dit programma en reglement uit.

Voor het afnemen van het examen marifonie is VAMEX aangewezen door de Minister van Economische Zaken en conformeert het zich aan de geldende Examenregeling frequentiegebruik.

Toezicht

Op de juiste toepassing van de examenreglementen voor de vaarbewijsexamens wordt onafhankelijk toezicht uitgeoefend door de Stichting Examenkamer, daartoe aangewezen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Voor het examen marifonie ligt het toezicht bij het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.